Avís legal i privacitat de la web

Avís Legal

 • Avís Legal

  1. Titularitat del portal web

  El responsable d’aquest lloc web és COMAIGUA, S.L. (en adelante, resumidamente, “Comaigua”), societat de nacionalitat espanyola amb NIF B43827971, inscrita al Comaigua, S.L. CIF B43827971 - Raval de Gràcia, 38 - 48350 Cambrils - R.M. Tarragona, Tomo 2500, Folio 225, Hoja T-32697, Insc. 22 , amb domicili social al C/Raval de Gràcia, 38.

  Les dades de contacte del responsable són les següents:

  • Domicili postal: C/Raval de Gràcia, 38
  • O a través del nostre web 

   

  2. Condicions Generals d'ús del lloc web

  Aquest avís legal (en endavant, condicions generals” o l'avís”) regula l’accés i l’ús de la pàgina web.

  Qualsevol persona que accedeixi al web tindrà la consideració d'usuari el qual s’obliga al compliment de les condicions generals vigents en cada moment.

  L’ús d’alguns serveis que s’ofereixen en aquest lloc web pot estar sotmès a condicions particulars pròpies que, en alguns casos, substitueixen, completen o modifiquen aquest avís. Amb anterioritat a l’ús d’aquests serveis, l’usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars corresponents.

  El web està adreçat a usuaris majors d’edat. Conté informació relacionada amb els serveis Comaigua d’interès per a clients o futurs clients d’aquesta companyia.

  El web permet la realització de determinades gestions en línia. Qualsevol tràmit fet a través del web ha de ser efectuat en nom propi, garantint que la informació que, si escau, es faciliti ha estat obtinguda per mitjans lícits i que es correspon amb la situació real de l’usuari.

  S’admetran tràmits fets en nom de tercers en cas de:

  • Persona amb l’autorització expressa del titular.
  • Representants i persones de contacte degudament acreditades de persones jurídiques.
  • Administradors de finques col·legiats que actuen en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a Comaigua o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets Comaigua o de tercers; que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.

  Comaigua adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, Comaigua no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

  Comaigua es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web sens perjudici de les obligacions que derivin de la normativa sobre protecció de consumidors i usuaris o altres normes aplicables.

   

  3. Drets de propietat industrial i intel·lectual

  Comaigua té la propietat exclusiva de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, a més de tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui), o bé posseeix els drets suficients per fer-ne ús.

  Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts o elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a Comaigua, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per Comaigua, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu Comaigua, sense el seu consentiment previ i exprés.

  L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de la companyia Comaigua. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de la companyia Comaigua, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció.
  2. L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la companyia Comaigua, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen al lloc web són de titularitat exclusiva de la companyia Comaigua i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

   

  4. Exclusió de garanties i responsabilitats

  Comaigua no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web, llevat que es disposi una altra cosa en les normes de protecció de consumidors i usuaris aplicables. Especialment, Comaigua no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden dirigir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Comaigua no respon dels continguts, ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que Comaigua en recomani o n’aprovi els continguts. Comaigua no es fa responsable dels danys o els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes que resultin del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. Comaigua no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. Comaigua no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al programari o al sistema informàtic de l’usuari, ni tampoc als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que l’usuari ha utilitzat per connectar-se als serveis i als continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades. En qualsevol cas, correspon a l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.

   

  5. Hiperenllaços i llocs enllaçats

  L’usuari que pretengui establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web de la companyia Comaigua ha d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de la companyia Comaigua. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Comaigua i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de la companyia Comaigua dels seus continguts o serveis. En tot cas, Comaigua es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

  Al lloc web de la companyia Comaigua es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), directoris o instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). Comaigua no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts, ni els serveis ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.

  L’existència de llocs enllaçats no pressuposa, en cap cas, la formalització d’acords amb els responsables o els titulars d’aquests llocs, ni tampoc la recomanació, la promoció o la identificació de la companyia Comaigua amb les manifestacions, els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

   

  6. Legislació aplicable i jurisdicció

  Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Llevat que s’indiqui el contrari en les normatives de protecció de consumidors i usuaris aplicables, Comaigua i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Cambrils, per a totes les qüestions que poguessin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que s’estableix aquí.

 • Política de privacitat de la web

  1. Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

  Aquesta política té per objectiu donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilites o que recollim a través de la web de la companyia Comaigua (en endavant, el “lloc web” o la “web”) i l’Oficina Virtual (enllaç a l’OV), per mitjà de formularis i/o galetes, perquè puguis decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem.

  Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del grup, al qual pertany Comaigua. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

   

  2. Qui és el responsable del tractament de les dades obtingudes a través d’aquest lloc web?

  El responsable del tractament de les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web és COMAIGUA, S.L. (en endavant, “Comaigua”), amb domicili social al carrer C/Raval de Gràcia, 38 i NIF B43827971.

   

  3. Quin tipus de dades recull Comaigua obtingudes a través d’aquest lloc web, per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació?

  Visitar el web de la companyia Comaigua i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta’n més detalls a la nostra política de Cookies.

  L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals:

  (i) Gestions per a les quals no cal que sigui client ni estigui registrat al nostre sistema per exemple: sol·licitar cita previa, formular queixes, informar de fraus o d’avaries a la via pública o en algun immoble, presentar reclamacions, fer consultes, etc.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es poden sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI, en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), i altres dades relacionades amb la petició que s’efectua, per exemple: adreça del frau o avaria detectada.

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual s’accedeix i que es completa.
  • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Comaigua. Aquest consentiment és revocable en tot cas, sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o les sol·licituds ja tramitades).

  (ii) Gestions al web que tinguin per finalitat donar-se d’alta com a client/abonat del servei, per exemple: petició de connexió, sol·licitud d’alta, canvi de nom o subrogació d’un contracte preexistent.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es sol·licitaran dades identificatives (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), dades relacionades amb l’immoble per al qual se sol·licita el subministrament o el canvi de titularitat (escriptures de propietat, referència cadastral, contracte d’arrendament, etc.), dades de representació (apoderament, en cas que s’actuï en representació d’una altra persona o una persona jurídica) i dades econòmiques (dades bancàries per a la domiciliació de rebuts).

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar l’alta com a client del servei.
  • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Comaigua.

  o L’usuari que es relaciona amb Comaigua per tal de ser client del servei pot trobar més informació sobre el tractament de les seves dades a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

  (iii) Gestions al web que requereixen que l’usuari sigui client o abonat del servei o una persona autoritzada pel titular del contracte, per exemple: completar l’autolectura, fer pagament en línia de factures, etc.

  Les dades introduïdes es tractaran amb la finalitat d’efectuar la gestió seleccionada en el marc del seu expedient de contracte per generar els rebuts del servei prestat.

  Si gestiona el pagament en línia de factures, serà dirigit a pàgines gestionades per terceres entitats (banca en línia) que col·laboren amb Comaigua. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

  Comaigua tracta les dades a partir del consentiment donat per l’usuari que les facilita, el qual es posa en contacte de manera voluntària amb Comaigua.

  (iv) Gestions que requereixen necessàriament el registre a l’Oficina Virtual o “Àrea de clients” del web: A través de l’Oficina Virtual, el client pot accedir a les seves dades a l’expedient del contracte i, a més, modificar-les (dades de contacte, dades bancàries, sempre que sigui el titular del compte), introduir dades de lectura del període, activar la factura electrònica, sol·licitar duplicats de factures, activar el pla 12 gotes, entre d’altres.

  Per registrar-se a l’Oficina Virtual, cal que l’usuari sigui client o abonat del servei i que accepti les condicions d’ús que es mostren a l’inici del procés de registre.

  El tractament de les dades a l’espai de l’Oficina Virtual és necessari per gestionar la relació contractual subscrita entre el client i Comaigua. Els clients de la companyia Comaigua disposen d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

   

  4. Tràmits efectuats per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques

  Com a norma general, l’usuari del web, a través dels formularis que hi ha disponibles, facilitarà únicament dades personals de què és titular. No obstant això, s’admetrà que l’usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) disposi d’autorització i hagi informat l’afectat, si escau, del tràmit o la consulta que efectuarà.

  Els tràmits i les consultes que es facin a través del web els ha d’efectuar l’usuari en nom propi. Com a excepció del que s’ha indicat anteriorment, es poden fer gestions en nom de tercers en cas de:

  • Persona amb l’autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
  • Administradors de finques degudament col·legiats, que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, les persones de contacte i els administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

  En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privadesa i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a Comaigua amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

   

  5. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a Comaigua a través d’aquest lloc web?

  Comaigua utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que, si escau, han d’accedir a les dades d’usuaris per poder efectuar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de la companyia Comaigua. En cap cas no podran utilitzar les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.

  Comaigua disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi pot haver les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, ubicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s’han establert les garanties adequades per protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida al Privacy Shield i (ii) l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències fetes amb destinació a aquella són lícites tenint en compte certes condicions.

   

  6. A qui comuniquem les teves dades?

  Comaigua, basant-se en l’interès legítim, pot transmetre les teves dades personals dins del grup al qual pertany per a finalitats administratives. (Considerant 48 del RGPD).

  Fora del supòsit anterior, Comaigua no comunica les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web a tercers, llevat que ho consentis expressament o per complir una obligació legal.

  Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

  Comaigua sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan se li requereixin amb aquesta finalitat, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o la consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, Comaigua està obligada a comunicar les dades personals dels seus clients a determinades administracions, tal com es detalla a l’apartat 7 (“A qui comuniquem les teves dades?”) de la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei.

   

  7. Durant quant de temps conservem les teves dades?

  Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats o dels tractaments realitzats.

  Les dades de no clients facilitades per altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la teva sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin.

  En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

   

  8. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

  La llei reconeix, en cas que n’hagis atorgat el consentiment, el dret a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com a poder exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

  DRET

  CONTINGUT

  Accés

  Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades de la companyia Comaigua.

  Rectificació

  Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes.

  Oposició Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Supressió

  Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

  Limitació del tractament

  Pots sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:

  -Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.

  -Quan el tractament és il·lícit, però t’oposes a la supressió de les teves dades.

  -Quan Comaigua no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  -Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

  Portabilitat

  Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com transmetre-les a un altre responsable.

   

  Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat,n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

  • Per correu postal a l’adreça: C/Raval de Gràcia, 38.
  • Mitjançant l’apartat “Contacta” del nuestre web.
  • Registrant la teva sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei.

  Caldrà aportar una fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï mitjançant representació legal, s’haurà d’aportar, a més, el DNI i un document acreditatiu de la representació.

  A més, a Comaigua s’ha nomenat un delegat de protecció de dades amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

  • Adreça electrònica: dpo@comaigua.cat
  • Correu postal: C/Raval de Gràcia, 38 A/A del delegat de protecció de dades.

  La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre delegat de protecció de dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, Agència espanyola de protecció de dades.

   

  9. Xarxes socials

  Com a norma general, els perfils corporatius de la companyia Comaigua a les xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política. Recordem que no has d’incloure dades personals teves o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon de contracte, etc.) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no estàs segur si el teu missatge pot ser llegit o no per tercers, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per un altre canal.

   

  10. WhatsApp Business (en cas que aquesta opció estigui disponible en aquest lloc web)

  Comaigua disposa d’un servei de missatgeria instantània mitjançant WhatsApp Business. Les finalitats d’aquest servei s’esmenten en l’apartat 3 d’aquesta política. L’ús de WhatsApp per part de l’usuari està subjecte a les condicions del servei de WhatsApp Business.