Protecció de dades

Protección de datos

 • Política de Protecció de dades de clients i usuaris del servei de COMAIGUA

  1.    Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  L’objectiu d’aquesta política de privacitat és donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb COMAIGUA en relació amb aquestes dades.

  2.    Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és COMAIGUA, S.L. (en endavant, “COMAIGUA”), amb domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils i NIF núm. B-43827971, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.
   
  3.    Quin tipus de dades recull COMAIGUA?

  COMAIGUA tractarà les categories de dades de caràcter personal següents:

  (i)    Dades identificatives i de contacte
  -    Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, DNI, telèfon fix o mòbil, adreça electrònica, adreça postal, àudios de veu, documents acreditatius de la identitat, documents acreditatius d’apoderament, protocols notarials, càrrec, empresa i dades de contacte professional. Algunes dades acreditatives només seran necessàries per dur a terme gestions específiques.
  -    Signatura: signatura hològrafa, signatura OTP o signatura biomètrica (en cas que a la vostra oficina es disposi d’aquest sistema de recollida de signatura). 
  -    Informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte d’aigua i/o clavegueram i/o depuració: adreça del punt de subministrament, referència cadastral, nota registral, document notarial.

  (ii)    Dades econòmiques i de facturació: dades bancàries facilitades pel client o per una persona autoritzada, número de factura, import de factures i deute. 

  (iii)    Dades de consum i dades tècniques del servei contractat: lectures de consums, dades de la telelectura (incloses dades històriques de consum), número de comptador, tipus de consum del punt de subministrament. Aquestes dades no sempre ens permetran identificar l’usuari. No obstant això, són dades necessàries per a la prestació correcta del servei.

  (iv)    Diferents dades facilitades voluntàriament pel client o una altra persona en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, comunicar una emergència, fer consultes, sol·licitar l’aplicació d’ajudes o bonificacions socials quan escaigui en supòsits de vulnerabilitat, comunicar circumstàncies familiars, o altres circumstàncies que se’ns exposin voluntàriament). 

  (v)    Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a COMAIGUA i que quedaran integrades en l’expedient de contracte: dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per fer gestions diverses en nom seu en relació amb el seu contracte, documentació pública. 
  En cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a COMAIGUA amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i serà responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
  Les dades a les quals hem fet referència fins al moment poden pertànyer al titular del subministrament, al consumidor o a tercers autoritzats. 

  (vi)    Dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual: credencials, adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al lloc web, informació d’exploració, activitat al lloc web i cookies. Podeu consultar més informació sobre cookies en la nostra política de cookies, disponible a https://www.comaigua.cat/ca/politica-de-cookies

  Només sol·licitarem les dades necessàries per a les finalitats que es detallen a l’apartat 4. Quan sol·licitem dades personals per mitjà de formularis web per tramitar la vostra sol·licitud, marquem amb un asterisc les dades estrictament necessàries per dur a terme les gestions. Si no ens faciliteu aquestes dades, no podreu continuar la tramitació de la gestió que fareu. 
  El web té la seva pròpia política de privacitat del web de COMAIGUA, que podeu consultar a https://www.comaigua.cat/ca/avis-legal

  4.    Tràmits relacionats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques.

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals els durà a terme una persona en el seu propi nom. Aquesta persona, en aquest cas, facilitarà únicament dades personals de les quals sigui titular. No obstant això, s’admetrà que la persona faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l’afectat, si és procedent, del tràmit o consulta que farà, i (iii) tingui un interès legítim per dur a terme la gestió que inicia. Per dur a terme la gestió, s’exigirà la documentació que acrediti aquesta representació. 


  5.    Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

  Tractarem les categories de dades recollides a l’apartat 3 d’aquesta política per a les finalitats i amb la base legitimadora que s’indiquen a continuació:


  (i)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, les dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament pel client o l’usuari en posar-se en contacte amb nosaltres, i les dades de terceres persones que el client, l’usuari o la tercera persona hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte, així com les dades d’accés i de connexió a l’Oficina Virtual, per gestionar el servei de proveïment d’aigua i/o clavegueram i/o depuració que s’ha contractat: atenció de les diferents sol·licituds en relació amb els serveis prestats (alta, baixa, canvi de titularitat, emplenament i signatura de documentació); lectures de consum periòdiques; emissió de factures; cobrament de factures; rectificació de factures; remissió al client, per diferents mitjans, d’informació relacionada amb el contracte i incidències del servei; servei d’atenció al client, inclòs l’enregistrament de les trucades telefòniques; tramitació de gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l’exactitud de les dades, les relacionades amb l’impagament del servei, l’emissió d’avisos de tall de subministrament i les necessàries per al manteniment del servei. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o bé l’aplicació, a petició seva, de mesures precontractuals. 

  (ii)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, les dades de consum i dades tècniques del servei contractat per remetre al client avisos i alertes per mitjans electrònics sobre qüestions relacionades amb el seu servei (excessos de consum, possible fuita i fi de la fuita...). La base legitimadora d’aquest tractament és l’interès legítim per mantenir-lo informat sobre qüestions rellevants relatives al servei d’aigua contractat. El client pot oposar-se a aquest tractament.

  (iii)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, les dades de consum i dades tècniques del servei contractat, així com diferents dades facilitades voluntàriament pel client o l’usuari en posar-se en contacte amb nosaltres, i les dades de terceres persones que el client, l’usuari o la tercera persona hagin facilitat i que estan integrades en l’expedient de contracte, per atendre les sol·licituds que el client o l’usuari voluntàriament ens faci (reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, aplicació d’ajuts o bonificacions socials quan escaigui en supòsits de vulnerabilitat, o altres). La base legitimadora és l’execució del contracte, quan les sol·licituds estiguin vinculades a serveis contractats. En cas de sol·licituds que excedeixin la prestació de serveis contractada, així com en cas de sol·licituds formulades per no clients, la base legitimadora serà l’interès legítim per atendre adequadament les seves sol·licituds o consultes plantejades a través dels diversos mitjans de contacte existents. El client o usuari pot oposar-se a aquest tractament.

  (iv)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte per gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (one time password) o biomètrica (en cas que la oficina del client disposi d’aquesta tecnologia de recollida de signatura). Durant el procés de signatura OTP SMS, l’operació de signatura es vincula amb el signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut, a través de l’algorisme de càlcul de l’OTP. En el procés de signatura biomètrica es recullen aspectes de la signatura (pressió, velocitat, traç) que, agrupats, la converteixen en única. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o bé l’aplicació, a petició seva, de mesures precontractuals. Quan s’utilitzi la signatura electrònica que incorpori la tecnologia biomètrica, la base legitimadora serà el consentiment exprés.

  (v)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, i les dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per gestionar i solucionar les incidències del servei. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o bé l’aplicació, a petició seva, de mesures precontractuals.

  (vi)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, i les dades de consum i dades tècniques del servei contractat, per poder fer un càlcul del rendiment de la xarxa, la qual cosa permet detectar fuites d’aigua i fraus, amb l’objectiu de garantir un cabal adequat a la xarxa de subministrament. La base legitimadora és l’interès legítim de la Companyia per assegurar un funcionament i rendiment correctes de la infraestructura d’aigua i garantir el cabal necessari per a les necessitats de subministrament a la població. El client pot oposar-se a aquest tractament.


  (vii)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, i les dades de consum i dades tècniques del servei contractat per dur a terme estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat. La base legitimadora és l’interès legítim per conèixer el seu nivell de satisfacció i detectar aspectes de millora en relació amb els serveis prestats. El client pot oposar-se a aquest tractament.

  (viii)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte per fer enquestes no relacionades amb el servei amb l’objectiu de conèixer la percepció que els nostres clients tenen sobre COMAIGUA o sobre el grup al qual pertany, mentre duri el seu contracte i sempre que ens atorguin el seu consentiment. La informació obtinguda serà utilitzada exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. El client podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

  (ix)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte per oferir o remetre, fins i tot per mitjans electrònics, informació comercial relacionada amb els serveis contractats que gestiona COMAIGUA així com sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest sector, sempre que el client ens atorgui el seu consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. El client podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

  (x)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, i les dades de consum i dades tècniques del servei contractat per elaborar un perfil del client mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, amb l’objectiu d’oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, i sempre que ens atorgui el seu consentiment. La base legitimadora és el consentiment atorgat pel client. El client podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment. 

  (xi)    Utilitzarem les dades identificatives i de contacte, les dades econòmiques i de facturació, i les dades de consum i dades tècniques del servei contractat per elaborar un perfil dels nostres clients destinat a definir accions de cobrament i recobrament de deute. Per fer-ho, s’utilitzaran variables objectives com ara el nombre de factures impagades, l’import degut i l’antiguitat del deute d’un contracte. La base legitimadora és l’interès legítim de la Companyia per gestionar el cobrament de deute de manera eficient ajustant-se a les característiques de pagament i impagament individuals de cada client. El client pot oposar-se a aquest tractament.


  Per als tractaments anteriors basats en l’interès legítim, el Responsable ha elaborat el corresponent informe de ponderació dels interessos perseguits pel mateix Responsable i els drets i llibertats fonamentals dels interessats. En cas de dubte sobre aquests drets i llibertats fonamentals, podeu enviar la vostra consulta al delegat de protecció de dades de COMAIGUA. 

  6.    Qui pot accedir a les seves dades de caràcter personal?

  COMAIGUA disposa de prestadors de serveis (empreses del grup al qual pertanyen COMAIGUA i proveïdors externs) per fer algunes tasques pròpies del contracte (proveïdors de serveis tecnològics, suport en l’atenció al client, assessoria jurídica, impressió, ensobrat i remissió de factures, emmagatzematge i destrucció d’arxius físics, entre altres) que, si escau, hauran d’accedir a les dades per poder dur a terme els serveis concertats. Aquests prestadors tindran la condició d’encarregats del tractament d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals de conformitat amb les instruccions de COMAIGUA. En cap cas utilitzaran les dades personals per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.
  Alguns dels nostres proveïdors es troben en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, trobant-se a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats situades fora d’aquest territori. COMAIGUA garanteix que:

  • Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu. 
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

  Per a més informació sobre aquesta matèria, contacteu amb el delegat de protecció de dades de COMAIGUA per algun dels mitjans indicats en aquesta política.

  7.    A qui comuniquem les seves dades?

  COMAIGUA té un interès legítim a transmetre dades personals dels seus clients dins del grup al qual pertany a Espanya per a finalitats purament administratives, l’objectiu de les quals és la coordinació eficient dels recursos del grup empresarial. 
  COMAIGUA només comunicarà les dades personals a tercers si el client hi ha consentit expressament, o quan estigui imposat per obligació legal. 
  Quan sigui necessari el consentiment per comunicar les dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades s’informarà de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació i de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les dades personals. 
  COMAIGUA pot estar obligada a comunicar dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta, o quan la comunicació sigui necessària per atendre un requeriment de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o d’una altra Administració, i quan sigui necessari per gestionar judicialment alguna qüestió relacionada amb el servei. 
  COMAIGUA està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients i usuaris a les entitats següents i per a la finalitat que s’indica a continuació:

  Entitat Finalitat Aquesta comunicació és legal segons...
  Ajuntament del municipi en què es té contractat el subministrament d’aigua, l’entitat local titular del servei o l’organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei.

  Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei.

  En els municipis on juntament amb la factura de l’aigua recapten taxes en benefici d’entitats locals, per a la gestió d’aquests tributs.

  Estem obligats a fer aquesta cessió per l’article 248.bdel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; per la normativa local que regula el servei municipal de proveïment, pel reglament del servei i/o per l’ordenança corresponent, en cada cas.

  Hi estem obligats per les ordenances reguladores de cada una de les taxes aprovades per cada municipi o organisme competent.
  Serveis socials municipals o comarcals segons les competències de cada municipi. Per confirmar, amb els serveis socials, abans de dur a terme un possible tall de subministrament, que no hi ha una situació de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat. Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d’acord amb l’article 6.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  Agència Catalana de l’Aigua Per al control del tribut que recaptem en la factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (cànon de l’aigua). Estem obligats a fer aquesta cessió por la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  Institut Català del Sòl Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya. Hi estem obligats per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i pel Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.
  Agència Tributària (AEAT) Per enviar a l’AEAT, en un màxim de quatre dies hàbils, el detall de les factures emeses i rebudes.  Sistema de subministrament immediat d’informació (SII), regulat en l’RD 596/2016, de 2 de desembre, i per l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.
  Agència Tributària (AEAT) Per dur a terme la liquidació del model 347 (model informatiu anual en què s’especifica la suma d’operacions fetes amb un client o proveïdor superiors a 3005,06 €). Obligació per l’AEAT - Operacions amb tercers.
  Autoritat judicial o Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat Per enviar dades a fi de localitzar una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia. Informació sol·licitada per l’Administració pública. 
  Administració de Justícia  Per a reclamacions judicials.  Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.

   

  8.    Per quant temps conservem les seves dades?

  Les dades es mantindran el temps estrictament necessari per complir amb les finalitats descrites en els apartats anteriors. Transcorregut aquest termini, les dades es mantindran bloquejades durant un període addicional a l’efecte d’atendre possibles responsabilitats legals que se’n derivin. 

  9.    Quin son els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercitar-los?

  La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades de COMAIGUA.
  Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incomplets.   
  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals. 

  Oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació del tractament 

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però Vostè s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan COMAIGUA no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

   

  • Quan Vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
  Portabilitat  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre'ls a un altre responsable.

   

  Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: C/ Raval de Gràcia, 38, 43850 Cambrils.
  • A través del “Contacte” de la nostra web: www.comaigua.cat/contacta 
  • Registrant la seva sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines del servei.
  • Dirigint-se a l’adreça electrònica: dpo@comaigua.cat

   

  Serà necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal haurà d'aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  COMAIGUA contestarà al més aviat possible i en tot cas dins del termini d'un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas COMAIGUA informarà l'interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

  L'exercici de drets és gratuït. No obstant això, COMAIGUA es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d'acord amb el RGPD, COMAIGUA podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

  En tot cas, com a afectat o interessat, es pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (https://www.apdcat.cat/).

  10. Delegat de protecció de dades de COMAIGUA

  COMAIGUA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: dpo@comaigua.cat 
  • Correu Postal: Passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona. A l’atenció del delegat de protecció de dades.

   

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza COMAIGUA, S.L. de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  I.    ¿Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és COMAIGUA, S.L., amb domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@comaigua.cat, o a la direcció postal: domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, de Cambrils.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per COMAIGUA, S.L., incloent els relatius a videovigilància i control d’accés. 

  II.    ¿Per a que utilitzem les seves dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que vostè trobarà detallades en l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions i, en particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en les nostres instal·lacions. 
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés son tractades per: 
   • Facilitar l’accés a les oficines, zona de treball i àrees restringides. 
   • Assignar la corresponent targeta d’accés.
   • Portar un control de les entrades efectuades per personal extern i visitants. 
   • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions. 

  III.    ¿Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la que pertany, persona a la que visita, etc.). Li sol·licitarem aquestes dades quan vostè es presenti al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-li un targeta de visita per accedir a l’edifici. 
  • Dades generades per la seva targeta d’accés. Cada cop que passi la seva targeta pel torn d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida. 
  • Gravacions d’àudio i vídeo. En romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la seva imatge pot ser gravada. No existeix cap càmera oculta. Totes les càmeres es troben senyalitzades. 

  IV.    Legitimitat del tractament

  Tractem les seves dades personals en base a l’interès públic per a garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.  

  V.    ¿Amb qui compartim les seves dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  VI.    Quant de temps conservem les seves dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, COMAIGUA, conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  VII.    Els seus drets

  La normativa vigent de protecció de dades li reconeix diferents drets: 

  • Dret d’accés a les seves dades i obtenir una còpia de les mateixes.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició 
  • Dret de portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat. 

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions. 

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els seus drets ens pot contactar a través dels següents mitjans:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: domicili al carrer del Raval de Gràcia, núm. 38, 43850 de Cambrils 
  • A través del “Contacte” de la nostra web: www.comaigua.cat/contacta  

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
   

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat de COMAIGUA, S.L. (d’ara endavant, “COMAIGUA”), amb domicili al Raval de Gràcia, 38, Cambrils, i B-43827971.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions de COMAIGUA a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral de COMAIGUA, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, COMAIGUA conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?
  COMAIGUA ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica COMAIGUA les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar quines dades personals tenim.  
  Supressió Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.  
  Oposició Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

   

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de COMAIGUA per correu electrònic a l’adreça dpo@comaigua.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Raval de Gràcia, 38, Cambrils, a l’atenció del delegat de protecció de dades de COMAIGUA, S.L., amb la referència “Protecció de dades”.