Protecció de dades

Protección de datos

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE COMAIGUA

La política de privacitat següent descriu el tractament de les dades de caràcter personal que Comaigua porta a terme dels seus clients.

1. Qui és el responsable de les dades que facilites?

El responsable del tractament de les teves dades personals és Comaigua, SL (des d’ara, Comaigua), amb domicili social al carrer del Raval de Gràcia, 38, de Cambrils (43850) i NIF B-43827971.

En l’apartat següent s’explica quines dades de caràcter personal recull Comaigua i per a quines finalitats s’utilitzen.

2. Quin tipus de dades recull Comaigua dels seus clients i usuaris de l’Oficina Virtual?

COMAIGUA recull les dades de caràcter personal següents:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, adreça electrònica, etc.) i informació sobre l’habitatge que ocupes (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan signes el contracte de proveïment d’aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable. Aquesta informació del teu consum és necessària per emetre la factura corresponent.
 • Dades relatives a la teva utilització de la pàgina web corporativa o l’Oficina Virtual (nom d’usuari, contrasenya, registre d’algunes operacions realitzades, etc.). Recollim aquestes dades quan accedeixes a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recorda que a la nostra pàgina web s’utilitzen galetes. Pots consultar informació detallada respecte d’aquesta qüestió en aquest enllaç:  https://www.comaigua.cat/politica-de-cookies
 • Diferents dades que ens has facilitat voluntàriament en posar-te en contacte amb nosaltres. Si et poses en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (per una reclamació, per comunicar una emergència, per consultar un dubte, etc.), recollim informació de tota mena que ens transmets amb la finalitat d’atendre la petició que ens fas.

3. Per a què fem servir les teves dades personals?

Utilitzem aquestes dades amb les finalitats següents:

· Subministrar el servei d’aigua i clavegueram que has contractat. Fem diferents gestions necessàries per executar el contracte de subministrament d’aigua, com ara lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, etc.

El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb tu.

· Gestionar el subministrament d’aigua i solucionar les incidències que s’hi produeixin. Comaigua porta a terme tasques de detecció de fuites, control de frau i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una gestió adequada de l’aigua i el funcionament correcte de la xarxa.

Comaigua té un interès legítim a tractar les teves dades personals per detectar fuites i evitar fraus. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per mantenir la relació contractual amb tu.

· Atendre les sol·licituds que voluntàriament ens efectuïs (entre d’altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).

El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb tu o es basa en el teu consentiment.

· Dur a terme estudis estadístics o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajudin a millorar el servei o a dissenyar noves funcionalitats.

Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim de Comaigua de tractar les teves dades personals i, en particular, la teva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguis patir, per generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.

 1. Estudis estadístics. Elaborar estudis estadístics per millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluarem els nivells de satisfacció, determinarem mitjanes periòdiques de consum i preveurem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.
 2. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, per a la qual cosa podríem posar-nos en contacte amb tu a través del telèfon i del correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que t’afectin de manera individual i les teves dades personals seran anonimitzades.

Comaigua considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d’aigua, ja que hi ha una relació entre les dues finalitats (fem enquestes de satisfacció per poder prestar un millor servei). D’altra banda, entenem que pots esperar raonablement que la teva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

· Gestionar l’accés i la utilització de l’Oficina Virtual.

El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb tu.

 • Dur a terme enquestes no relacionades amb el servei per conèixer la percepció que tens sobre Comaigua o sobre el Grup SUEZ, mentre duri el contracte i sempre que ens donis el teu consentiment. La informació que facilitis s’utilitzarà exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment.

 • Oferir-te o remetre’t informació comercial relacionada amb els serveis d’aigua potable que gestiona Comaigua, així com sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest sector, sempre que ens donis el teu consentiment. Si ens hi autoritzes, podem enviar-te aquestes comunicacions promocionals, fins i tot per mitjans electrònics.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment.

 • Elaboració d’un perfil teu mitjançant la realització d’un seguiment continu del teu consum d’aigua, així com utilitzant altres dades que ens hagis facilitat, per oferir-te promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre gaudeixis d’aquest servei i sempre que ens donis el teu consentiment. Per fer-ho utilitzarem les teves dades de telelectura, entre d’altres, que ens permeten, per exemple, conèixer en temps real el consum d’aigua que fas.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el teu consentiment.

4. Amb qui compartim les teves dades?

Comaigua té diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. Per exemple, Comaigua col·labora amb entitats que l’assisteixen en qüestions tecnològiques, com l’emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d’aigua. També l’assisteixen altres entitats per a la gestió d’impagats, la prestació dels serveis d’atenció al client, la realització d’enquestes de satisfacció, o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures.

Finalment, Comaigua disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi pot haver les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s’han establert les garanties adequades per protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida al Privacy Shield, i (ii) l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a la mateixa són lícites tenint en compte certes condicions.

Comaigua comunicarà les teves dades personals a les entitats següents, que, entre d’altres, podran utilitzar-les per:

Entitat

Finalitat

Aquesta cessió és legal…

Ajuntament del municipi en el qual tens contractat el subministrament d’aigua o l’ens local titular del servei o l’organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei.

Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei.

En els municipis en què juntament amb la factura de l’aigua recaptem taxes en benefici d’entitats locals per a la gestió d’aquests tributs.

Estem obligats a fer aquesta cessió per l’article 248.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, normativa local que regula el servei municipal d’abastament, el Reglament del servei o l’ordenança corresponent en cada cas.

Hi estem obligats per les ordenances reguladores de cadascuna de les taxes aprovades per cada municipi o organisme competent.

Serveis socials municipals o comarcals segons les competències de cada municipi.

Abans d’un possible tall de subministrament, hem de confirmar amb els serveis socials que no hi ha una situació de risc d’exclusió residencial o de vulnerabilitat..

Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d’acord amb l’article 6.4 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Agència Catalana de l’Aigua

Per al control del tribut “cànon de l’aigua” que recaptem a la factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Estem obligats a fer aquesta cessió d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Institut Català del Sòl

Per a la gestió de les finances que recaptem a les factures de contractació per compte de l’Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.

Hi estem obligats per la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge, i el Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.

5. Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les teves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb tu per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació, conservarem les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del servei de subministrament d’aigües o de cada finalitat.

En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens demanis que vols deixar de rebre les nostres ofertes.

6. Els teus drets

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, pots exercir diferents drets:

 • Sol·licitar accés a les teves dades i obtenir-ne una còpia.
 • Demanar que es rectifiquin o se suprimeixin en alguns casos.
 • Oposar-te a l’elaboració de perfils personalitzats.
 • Sol·licitar-nos limitar el tractament de les teves dades.
 • Demanar la portabilitat de les dades que ens has facilitat.

En tot moment, si has consentit l’enviament de comunicacions comercials, la realització d’enquestes no relacionades amb el servei o l’elaboració de perfils, tens dret a revocar aquest consentiment.

Comaigua et reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que consideris que s’ha fet un tractament incorrecte de les teves dades de caràcter personal. S’investigarà la teva reclamació de manera confidencial i rebràs una resposta del nostre DPO.

Per exercitar els teus drets, pots posar-te en contacte amb nosaltres pels mitjans següents:

 • Per correu postal, a l’adreça: c/ Raval de Gràcia, 38, 43850 Cambrils.

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar les denúncies que consideris oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).