Carta de compromisos

Carta de Compromisos Comaigua

Garantim la plena satisfacció dels nostres clients

 

A Comaigua treballem dia a dia per millorar el nostre servei i garantir la plena satisfacció dels nostres clients. Amb aquest afany de millora contínua, adquirim cinc compromisos de servei al client.

 

 • Responsabilitat

  Quan el client sol·liciti una alta de subministrament al seu habitatge o local situat en una finca amb subministrament mitjançant bateria de comptadors, ens comprometem a instal·lar-lo en un termini màxim de 24 hores a partir del dia hàbil següent a la formalització del contracte (es consideren inhàbils o no feiners tots els dissabtes i els festius nacionals, autonòmics i locals).

  En cas d’incompliment d’aquest compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), es podrà sol·licitar una compensació de 10 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • Es consideren instal·lats dins de termini tots els comptadors instal·lats dins d’un dia hàbil a partir de la formalització del contracte.
  • No s’aplica aquest compromís si en el moment de la contractació no hi ha connexió de servei o si la instal·lació interior de l’immoble no està disponible o en condicions adequades per a la prestació del servei.
  • Queden exclosos tots els contractes lliurats de manera conjunta i massiva a les oficines del servei per gestors o intermediaris dels clients.
  • El compromís no és aplicable si en el moment de la contractació s’acorda amb el client una data concreta d’instal·lació.
  • Aquest compromís no s'aplicarà, si en el moment de la contractació no s'ha aportat la documentació sol·licitada per a la formalització de la contractació.
 • Eficiència

  En cas que un client detecti un excés de consum en l’última factura emesa, i que aquest no hagués estat identificat i notificat per nosaltres, es podrà sol·licitar una compensació de 10 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • Per considerar si un consum és excessiu es tenen en compte la mitjana de consum i el consum corresponent al mateix període de l’any anterior.
  • Es considera excés de consum el que superi per cinc el consum del mateix període de l’any anterior. En qualsevol cas, el consum ha de ser superior a 150 metres cúbics per bimestre/mes.
  • L’excés ha de correspondre a lectures obtingudes per l’empresa.
  • No es tindran en compte els consums estimats o les lectures facilitades pel client.
  • La informació s’ha de facilitar mitjançant un missatge a la factura corresponent o un avís en el punt de subministrament, sempre que es disposi d’una bústia accessible amb les dades del titular del contracte.
 • Proximitat

  En cas que un client faci una reclamació de naturalesa comercial (per exemple, sobre consum facturat, càrrecs a la factura, funcionament del comptador, condicions contractuals i qualitat del servei al client), l’empresa es compromet a donar-li una resposta en un termini màxim de 10 dies feiners.

  En cas d’incompliment d’aquest compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), es podrà sol·licitar una compensació de 10 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • S’entén per resposta la contestació donada al client, no necessàriament la resolució de la queixa, atès que pot requerir gestions prèvies que depenen de la disponibilitat del client, com ara, la impossibilitat de l’empresa d’accedir a instal·lacions interiors de l’immoble.
  • El termini de 10 dies hàbils es computa des de l’endemà de l’entrada de la reclamació al registre de l’empresa.
  • Es descarten les reclamacions que, per la seva naturalesa, necessiten habitualment un termini de resolució superior, com ara
   • Reclamacions fetes a través d’oficines de consumidors o altres organismes oficials
   • Reclamacions que, per a la seva resolució, requereixin un canvi de comptador i una lectura posterior del nou comptador per a l’estimació del consum.
   • Reclamacions patrimonials per danys o lesions.
   • Reclamacions relatives a la qualitat de l’aigua.
   • Reclamacions no vinculades a cap subministrament.
 • Precisió

  Les factures emeses per Comaigua s’efectuen amb la màxima exactitud, tenint en compte les lectures reals dutes a terme.

  En cas d’incompliment d’aquest compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), es refarà la factura amb la lectura correcta i es podrà sol·licitar una compensació de 10 € (descomptant l’import a la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte del client).


  Requisits:

  • No es consideren errors en la lectura els ocasionats per lectures facilitades pel client o per estimacions de consum efectuades sobre la base del reglament del servei (comptador parat o avariat, etc.).
  • Cal notificar els errors de lectura abans de l’emissió de la factura següent.
  • En cas de detectar que la factura d’aigua s’ha calculat amb una lectura incorrecta, duta a terme per Comaigua, cal avisar-nos perquè puguem comprovar l’error.
  • El personal de Comaigua accedirà novament a la finca per fer una nova lectura, verificar l’existència de l’error i refer la factura emesa.
  • Tampoc no s’inclouen dins d’aquest compromís els errors de lectura derivats de canvis en les instal·lacions interiors o manipulacions dels comptadors, sense la intervenció o la comunicació a Comaigua.
  • Només es compensarà l’error de lectura en cas que aquest pugui ser comprovat pel lector de Comaigua.
 • Transparència

  Et facilitem l’analítica de l’aigua

  Ens comprometem a tenir a la teva disposició al nostre web o a les nostres oficines l’última analítica completa de l’aigua de la teva zona d’abastament.

  En cas d’incompliment d’aquest compromís (tenint en compte totes les excepcions i requisits), podràs sol·licitar una compensació de 10 € (descomptant l’import en la següent factura emesa, o bé mitjançant l’abonament al compte).


  Requisits:

  • Comaigua es compromet a tenir a disposició del client l’última analítica completa de l’aigua de la zona d’abastament sol·licitada.
  • L’última analítica és la corresponent amb el Pla de mostreig analític d’aigua en compliment de la normativa bàsica d’aplicació en el servei d’abastament d’aigua potable, que és d’escala estatal i que està inclosa en el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, en harmonia amb la Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. En aquesta normativa es fixa que totes les aigües destinades a consum humà han de complir els criteris de qualitat i han d’estar completades amb proves analítiques. La periodicitat i el nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament es fixa segons el nombre d’habitants del municipi. A partir d’aquestes determinacions, anualment s’estableix un pla de mostreig analític d’aigua en captacions i un pla de mostreig analític d’aigua potable.
  • La data de l’última analítica no es correspon necessàriament amb el mes anterior a la data de sol·licitud, sinó que es correspon amb l’última anàlisi completa duta a terme, segons el pla de mostreig analític del municipi en qüestió.
  • Anàlisi completa: facilita la informació per determinar si l’aigua de consum humà distribuïda s’adequa o no als valors paramètrics definits pel mateix Reial decret.

  No es consideren incompliments si:

  - El client no facilita un telèfon de contacte vàlid que permeti la comunicació directa (en queda exclòs el contestador).

  - El client no facilita una adreça electrònica que permeti la comunicació i la recepció de la informació sol·licitada.

Comaigua adquireix aquests cinc compromisos de servei al client en situacions d’estabilitat. No es consideraran incompliments aquells que es donen en situacions excepcionals per causes no directament imputables a Comaigua, com ara supòsits de força major o per causes imprevisibles.