Sistemes de gestió i certificats

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA

Treballant cap a un desenvolupament sostenible
 

A Comaigua som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Excel-lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci sostenible

 

 

Per aconseguir aquest objectiu tenim una política de gestió integrada basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: el social, l’ambiental i l’eficiència. Paral·lelament, es desenvolupa de manera complementària la Política de Seguretat i Salut Laboral.

 
" "
 
Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.
 
 • Certificació de qualitat      

  Comaigua disposa d’un sistema de gestió de la qualitat que aporta valor a l’organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els àmbits següents del seu abast:
   
  • L’abastament d’aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de la qualitat de l’aigua, manteniment, contractació, lectura de comptadors, facturació, cobrament i atenció al client).
  • La gestió de la xarxa de sanejament (manteniment, inspecció i rehabilitació).

  El sistema de gestió de la qualitat a Comaigua està certificat segons la  norma ISO 9001:2015.

 • Certificació de prevenció de riscos laborals 

  Comaigua disposa d’un sistema de gestió de seguretat i salut laboral, mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment de la reglamentació vigent.

  Això contribueix a crear un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, en què els treballadors poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


  El sistema de gestió de seguretat i salut laboral a Comaigua està certificat segons la norma ISO 45001.

 • Certificació mediambiental i energètica

  • Verificació petjada de carboni   

   La verificació voluntària de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de conformitat amb la norma  ISO 14064-1 s’emmarca dins de l’estratègia de reducció de la petjada de carboni de Comaigua, la qual permet quantificar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) amb l’objectiu de reduir l’impacte associat a les activitats desenvolupades a través del compromís amb la societat i l’entorn.
  • Certificació mediambiental ISO 14001    

   La certificació del sistema de gestió mediambiental d’acord amb la norma  ISO 14001, representa la verificació independent i periòdica per part d’un organisme extern que Comaigua compleix estrictament els requisits legals mediambientals aplicables en la prestació del servei, així com el seu compromís explícit amb la societat i l’entorn, d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries per respectar la biodiversitat i establir les mesures necessàries per prevenir la contaminació.
  • Certificació del Sistema de Gestió Energètica

   La certificació del sistema de gestió de l'energia sota la norma ISO 50001, permet millorar l'eficiència, els costos relacionats amb l'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, integrant-los en el procés de millora contínua de la companya, assegurant que els processos es desenvolupen generant un ús de l'energia eficient i sostenible.