Plataforma de contractació del sector públic

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR

 

El Perfil del contractant de Comaigua és l'espai creat per permetre l'accés públic a la informació relativa a la teva activitat contractual, com ara licitacions obertes o en curs i la documentació que hi està relacionada, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de tipus general, com ara punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden fer servir per posar-se en contacte amb l'òrgan de contractació.

El Perfil del contractant està regulat per l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La difusió al Perfil del contractant de la informació relativa als procediments d’adjudicació de contractes tindrà els efectes que preveu el títol I del llibre II de la Llei 9/2017. Per accedir a l'activitat contractual, fes clic aquí:

Plataforma de contractació del sector públic.