Publicador de continguts

Fem un consum responsable de l'aigua davant la sequera

Data última actualització: 14/08/2023

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’emergència per sequera hidrològica a les unitats d’explotació de l’Embassament Siurana-Riudecanyes. També s’ha decretat l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica al Prades-Llaberia, i l’estat d’alerta al Consorci d’Aigües de Tarragona. L’ACA ha determinat diverses mesures que afecten el consum amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

Per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable:

Limitació del consum global per abastament a un màxim de 200 litres (zones en emergència), 230 litres (zones en excepcionalitat) i 250 litres (zones en alerta) per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials). Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són:

PISCINES - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

1. En el cas d’emergència: Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

2. En el cas d'excepcionalitat:
· No està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
·Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
· Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
· En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
· Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

3. En el cas d’alerta:
· El reompliment parcial de totes les piscines sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
· No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua.
· Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
· En centres educatius, es pot fer ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG - En el cas d’emergència queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.
En el cas d’excepcionalitat queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui
l’ens local.
· La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
En el cas d’alerta:
· El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
· La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3 /hectàrea/mes.
· El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

NETEJA de vehicles

En el cas d’emergència es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles.
En el cas d’excepcionalitat i d’alerta l’ús de l’aigua queda limitat a:
· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

FONTS ORNAMENTALS

En el cas d’emergència es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
En el cas d’excepcionalitat i d’alerta resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES

Tant en l’estat d’emergència, d’excepcionalitat i d’alerta l’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Tant en l’estat d’emergència, d’excepcionalitat i d’alerta es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

 • Reg agrícola: supressió del reg en emergència (es pot autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos), 40 % (excepcionalitat), 25 % (alerta)
 • Usos ramaders: 30 % (excepcionalitat) i 10 % (alerta)
 • Usos industrials: 25 % (emergència), 15 % (excepcionalitat) i 5 % (alerta)
 • Usos recreatius que impliquin el reg: 25 % (emergència), 50 % (excepcionalitat) i 30 % (alerta)
 • Altres usos recreatius: 15 % (excepcionalitat) i 5 % (alerta)

Per a més informació sobre la declaració de l’ACA, es pot consultar en aquests enllaços:
Portal de la sequera: https://sequera.gencat.cat/ca/inici/

Aquest descens de les reserves dels embassaments, les temperatures màximes i la insuficiència de pluges evidencien una conjuntura crítica. Per això, és imprescindible aplicar mesures urgents que contribueixin a pal·liar les greus conseqüències que poden desencadenar-se si continua agreujant-se aquesta situació. La ciutadania hi té un paper destacat i cal que tothom faci un ús responsable de l’aigua.

És en aquest sentit que proposem diversos consells per preservar aquest recurs essencial i garantir el subministrament d’aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, animem a actuar amb petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d’aigua, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta. 

Consells per estalviar i reutilitzar l’aigua:

 • En les zones en alerta, només han de regar dues vegades per setmana, tal com estableix el pla de sequera, i rega el jardí al matí o cap al tard per evitar l'evaporació durant les hores de més sol.
 • Ajudaràs a reduir el consum si tens plantes autòctones que s'adaptin al clima i també si reculls l'aigua de la pluja per aprofitar-la per regar.
 • Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.
 • Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200 litres a 75 litres.
 • Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la terrassa amb la mànega.
 • Si tanques l’aixeta mentre t’ensabones les mans, passaràs de consumir 16 litres a 2 litres; i si ho fas mentre et raspalles les dents i fas servir un got per glopejar, el consum de 30 litres el reduiràs a 1 litre.
 • Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60 litres.
 • Pots instal·lar un sistema que reculli les aigües grises de la dutxa, banyera, rentadora, rentaplats, i les aprofiti per a la cisterna del vàter.
 • Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descàrrega de la cisterna.
 • Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites.
 • Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta menys.
 • Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2 litres d’aigua.

Consulta més consells a: https://www.comaigua.cat/ca/consejos-de-ahorro