Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x
Contractació
aigua
INTRODUCCIÓ

Sota la denominació COMAIGUA, SL, es constitueix una Societat Mercantil de Responsabilitat Limitada, amb NIF B43827971, constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i SOREA (Agbar)

Constitueix l'objecte de la societat la realització de les següents activitats:

  • La realització de totes aquelles activitats encaminades a la millor gestió i administració del cicle integral de l’aigua, des de la regulació dels recursos hidràulics necessaris, fins a la reutilització i/o retorn de les aigües tractades al medi natural.
  • La prestació de tots els serveis directes i complementaris i la realització de totes les activitats que estiguin encaminades a la prospecció, implantació, gestió, administració i explotació d’infraestructures i serveis relacionats amb tot tipus de xarxes de subministrament i de comunicació i distribució, la titularitat dels quals ostenti la societat o pugui tenir cedides en ús per concessió, arrendament o qualsevol altra forma o modalitat jurídica.
  • La gestió del cobrament de tot tipus de preus públics, taxes, impostos o qualsevol altra figura que tingui naturalesa tributària o bé tingui caràcter de preu privat o tarifa, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, encàrrec de gestió, atribució legal, o qualsevol altra títol habilitant atorgat per qualsevol administració pública o bé per organismes dependents de la mateixa, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles en la naturalesa jurídica de l’empresa.
  • L’adopció de les mesures coercitives i d’execució forçosa i l’exercici de les funcions de control i de policia que consideri necessàries per garantir la correcta gestió dels serveis, el control sanitari de les aigües i la percepció de les contraprestacions econòmiques derivades de la seva prestació, en els termes en què s’hagi establert en els corresponents convenis i contractacions subscrits amb les administracions públiques i en els reglaments reguladors.

L’àmbit territorial d’actuació de la societat COMAIGUA, SL comprèn tota la Comarca i la seva àrea d’influència.

Per al compliment de l'objecte social esmentat anteriorment, la Societat tindrà plenes facultats per a desenvolupar totes les funcions que exigeix la prestació adequada dels serveis, entre les que s'inclouen la construcció i equipament dels immobles i instal·lacions que siguin necessaris. Les activitats podran ser realitzades per la societat, directament o bé indirectament, fins tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d’associacions admeses en dret.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació sobre la seva activitat aquesta societat ha decidit difondre, a través d'Internet, determinada informació sobre la contractació que realitza.

En aquest apartat la societat podrà incloure dades i informacions que consideri rellevants en relació a l'activitat contractual de la mateixa, tals com el marc contractual general, condicions generals, requisits mínims per poder ser contractista de la societat, procediments de contractació en curs i la documentació relativa als mateixos i, en general, qualsevol informació que consideri d'utilitat general o sigui rellevant a aquests efectes, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per relacionar-se amb la societat a l'efecte de contractació.

Per a les licitacions aprovades a partir del dia 1 de maig de 2008, la publicació en l'apartat de Contractatció de la Societat COMAIGUA, S.L., produirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III de la Llei 30/2007, de Contractació del Sector Públic.

En acompliment del que estableix l'art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació i la informació relativa a expedients de contractació de COMAIGUA, S.L., tot conforme al precepte legal esmentat.

 

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

LICITACIONS OBERTES

          1. Control i gestió del risc higiènicosanitari de les aigües de consum humà 

               - Anunci licitació (30/10/2017)

               - Plec de clàusules administratives i econòmiques

               - Plec de prescripcions tècniques

          2. Obres d'arranjament carrers del Dimarts i del Dimecres al T.M de Riudecanyes

               - Anunci licitació (17/10/2018)

               -Plec de clàusules administratives 

               -Nota aclaridora (22/10/2018)

               -Plec de clàusules administratives v1 (22/10/2018)

            3. Treballs d'obra civil a realitzar a les xarxes d'aigua potable i de clavegueram  gestionades per Comaigua 

               - Anunci licitació (22/11/2018)

         

 

LICITACIONS TANCADES
   

         1.Obres de remodelació dels CCMs de l'Edar de Cambrils

              - Anunci licitació (9/02/2015)

              - Anunci d'adjudicació (21/05/2015)

         2. Contractació del servei de subministrament d'energia elèctrica

             - Anunci lictació (12/03/2015)

            - Anunci d'adjudicació (11/06/2015)

         3.Connexió de l'estació del tren a la xarxa municipal de clavegueram de Cambrils

              - Anunci licitació (28/09/2015)

              - Anunci adjudicació (28/10/2015)

          4. Inspecció i neteja de les xarxes de clavegueram gestionades per Comaigua


              - Anunci licitació (21/12/2015)

              - Anunci adjudicació (01/04/2016)

          5. Neteja de les dependències, instal·lacions i edificis de COMAIGUA

             - Anunci licitació (15/02/2016)

            - Anunci adjudicació (01/04/2016)

 

           6. Obres de confinament i tractament dels punts conflictius de males olors a l’Edar de Cambrils           

             - Anunci licitació (18/03/2016)

             - Anunci adjudicació (05/04/2016)

 

          7.Subministrament de material hidràulic, amb establiment d'un dipòsit logístic per a l'empresa COMAIGUA,S.L            

             - Anunci licitació (1/09/2016)

              -Anunci adjudicació (20/12/2016)

 

          8.Rennovació de la xarxa d'aigua potable de la urbanització Jardins de Vilafortuny de Cambrils 

            - Anunci licitació (18/10/2016)

             -Anunci adjudicació (20/12/2016)

 

          9.Treballs d’obra civil a realitzar a les xarxes d’aigua potable i de clavegueram gestionades per COMAIGUA, S.L.

              -Anunci licitació (16/05/2017)

           

         10.Obres de confinament i tractament dels punts conflictius de males olors a l'EDAR de Cambrils. FASE II

              -Anunci licitació (13/06/2017)

             -Anunci adjudicació (17/08/2017)

 

          11. Subministrament d’oxigen líquid incloent els equips per a la seva injecció optimitzada en el reactor biològic de l’Edar de Cambrils gestionada per COMAIGUA

                - Anunci licitació (10/05/2018)

                - Plec de clàusules administratives i econòmiques

                - Plec de prescripcions tècniques

                - Anunci adjudicació (02/07/2018)

Enllaç a l'oficina virtual enllaç al portal de transparència
EL TEU MUNICIPI
Casa
talls programats